वाफवलेले मालवणी बांगडे

steam cooked fish

वाफवलेले मालवणी बांगडे (steam cooked mackerel) या प्रकारात तेलाचा वापर मुळीच केला जात नाही तसेच या प्रकारे शिजवलेले मासे फ्रीज मध्ये न ठेवताही २-३ दिवस चांगले राहतात. समुद्र किनाऱ्यापासून खूपच दूर असलेल्या कोकणातील खेडेगावांमध्ये पूर्वी खूपच लोकप्रिय होती. जगभरात मासे टिकवण्याचे आणि शिजवण्याचे अनेक प्रकार आहेत. जसे smoking, baking, frying, grilling, poaching, steaming इत्यादी.