छाया आबा साटमचा एकुलता एक चेडू. दोन झील, थोरलो प्रकाश (पकलो) आणि बारको सुनील (सुनलो). छाया आबाचा लय लाडक्या. मे म्हयन्यात आबान गाव जेवाण घालून आपल्या मांडवात चेडवाचा दाबात लगीन लावल्यान. जावय पण चाकरमानी गावलो. स्वताची कार घेवन जावय आणि चेडू पाच पर्तावान झाल्यार मिरगाचो कोंबो खावक येवचे होते. आबाच्या बायकोन सुनल्याक आदीच ठेवल्यान, जावयांका तम्बडो मानकापो कोंबो घालूया. कारणय तसाच होता, जावयान सांगलल्यान मका कोंबो घातलास तर गावठीच होयो. तो पण घरचो, ब्रोयलर मी खायत नाय. आता एकलो एक जावय, तेवा छायग्यान आवशीक बजावन ठेवल्यान, तम्बडो कोंबो कधी मधी खाव नको. हेंका होयो हा, ब्रोयलर घालशात तर खावचे नाय.

vade-sagoti-monsoon-celebrationझाला, मिरग धरून जावय गाडी घेवन सकाळीच इले. दोगचजाणा इली. नवीन होकाल सुरेखच दिसा होती. येताना आपल्याक आणि आवशीक गजरे आणलल्यान. तेका बघून वाडी वरचे पॉर कुजबुजाक लागले. आबान स्वागत केल्यान. सकाळीच उतरलेल्या शेळ्याचा पाणी दिल्यान. बागात न्हेल्यान. पकल्यान आपला दुकान आणि हॉटेल दाखयल्यान. दुपारी वाडयेचा गोड जेवाण, सातकापी घावणे खावन जावय आड्वो झालो. संध्याकाळी छायग्या घोवाक घेवन देवळा फिराक गेला.

काळोख पडत इलो तसो आवस सुनल्याक आणि पकल्याक कोंबडा सुती करुक थार करीना झाली. रे, मजा वायच जायसार कोंबो सुटी करा रे, वगीच पावण्यांका रात नको जावक. मागे काय ते गजाली मारा. पकल्यान कोयतो पाजळल्यान. इतक्यात छायग्या पण इला. आवशीच्या माद्तीक लागला. आबा जावयाक गाव गजाली सांगीत लोट्यार बसलो. शेजारचे नाना, वासू पण गजालीक इले. तो पर्यात शाप काळोख पडत इलो.

आवशीन नी छायग्यान बोंबटान शेवटाक सुनलो कोयतो घेवन झापाकडे इलो. गुटख्याचा पाकीट फोडीत झाप वर केल्यान आणि काय समजाच्या आधीच कोंबो पळालो. शॉक लागल्या सारखो सुनलो गाळी घालीत कोम्ब्याक धरूक धावलो. इतक्यात काय झाला म्हणान बघुक पकलो इलो. तेना घातलंली गाळ काय परत घातल्यान नाय! दोघांनी कोम्ब्याक धरुचो लय आटोपिटो केल्यानी. पण पाटल्या व्हाळयेत कोंबो खय ढापू झालो. इकडे आवस सुक्या खोबऱ्याचे वाटये किसताना चेडवाच्या नवीन संसाराचे गजाली ऐका होती. आणि तिकडे दोघव जाण कोंबो शोधी होते.

शेवटाक नाईलाज झालो तसो पाटल्या दाराक जावन काळोखात पाकल्यान मोबयल काढल्यान आणि किती वाजले ते बघल्यान. साडेसात जायत इल्ले. सुनलो म्हणता आता रे काय करूया? कोंबो पण एकच होतो. बाकीच्यानचो रस्सो पण जावचो नाय. बियाचो मारलो तर भावजीच्या काय दाताक लागाचो नाय. इतक्यात पकल्यान आयडिया काढल्यान. मोबायल काढून युसुफच्या झिलाक फोन लावल्यान. पण तो दुकान बंद करून घराक गेल्लो. पकल्यान झाल्ली गोष्ट तेका सांगान, हातापाया पडान, दोन ब्रोयलर मारून ठेवक सांगल्यान. सुनलो बघितच रवलो. पकलो तसोच रस्त्यार गेलो, अण्णा मास्तराची सायकल घेतल्यान आणि पंधरा मिनटात मटण घेवन पण इलो. तो पर्यात सुनलो वगीचच हाडे तडे करीत रवलो. म्हधीच एकदा आवस आराडली, आटपा रे लवकर!

पकलो इलो तसा दोघानी मटण बारीक केल्यानी. सुनलो म्हणता, भावजी ब्रोयलर खायत नाय मरे! तेच्यार पकल्यान तेका ठेवणेतला उत्तर दिल्यान, तेका काय xxx समाजता, तू गप राव. झाला, जेवणा वाढली. जावय जेवक बसलो. वडे सागोती पॉट फुटासर खाल्ल्यान. वर म्हणता, आबानू गावठीची चव आणि खेका नाय येवची. छायग्या लाडात येवन म्हणता, मीच आयेक सांगललय, ते ब्रोयलर खायत नाय, हो कोंबो राखान ठेवललो! पकलो आणि सुनलो वगी बसान जेय होते.

happy-red-rooster

 

(मालवणी चिकन आणि मालवणी वडे अर्थात सागोती वडे / कोंबडी वडे करायला शिका.)

सकाळी लवकर भायर पडायचा होता. उजवाडाच्या आतच सगळी तयारी झाली. जावय गाडयेत बसले. malvani-happiest-guestआबा – सासू गाडयेपर्यात इले. छायग्या गाडयेत बसला. जातंय येतंय झाला. काची वर करता करता पाटच्या पडयेतल्या झापा वरसूनतम्बडो कोंबो आरावलो. छायग्यान आवाज ओळखल्यान. तसो पकलो पुढे सरलो, चला चला उशीर नको आता. तसो जावय वाटेक लागलो.

तम्बडो कोंबो आता खळ्यात इलो आणि आवस बघितच रवली. मेल्यानू हो माझो कोंबो हय कसो? वर बघता तर पकलो आणि सुनलो उत्तर देवक जाग्यार खय होते! तेवा आबाच्या तोंडाकडे बघीत रवली. पण इकडे जावय मात्र सासुरवाडीच्या वडे सागोती वर जाम खुश जावन गाडी पळवक लागलोलो.

Learn how to make Malvani Chicken Curry and Malvani Vade.

मिरगाचो कोंबो – वडे सागोती
Tagged on: