आपण यांना ओळखता का?

हे मासे कोकण पट्ट्यात सापडणारे लोकप्रिय मासे आहेत. बहुतेक सर्व मासे खाऊ लोकांना ते सहज ओळखता येतील.