#१

Correct! Wrong!

#२

Correct! Wrong!

#३

Correct! Wrong!

#४

Correct! Wrong!

#५

Correct! Wrong!

#६

Correct! Wrong!

#७

Correct! Wrong!

#८

Correct! Wrong!

#९

Correct! Wrong!

#१०

Correct! Wrong!

#११

Correct! Wrong!

#१२

Correct! Wrong!

#१३

Correct! Wrong!

#१४

Correct! Wrong!

#१५

Correct! Wrong!

#१६

Correct! Wrong!

#१७

Correct! Wrong!

#१८

Correct! Wrong!

#१९

Correct! Wrong!

#२०

Correct! Wrong!

#२१

Correct! Wrong!

#२२

Correct! Wrong!

#२३

Correct! Wrong!

#२४

Correct! Wrong!

#२५

Correct! Wrong!

#२६

Correct! Wrong!

#२७

Correct! Wrong!

#२८

Correct! Wrong!

#२९

Correct! Wrong!

#३०

Correct! Wrong!

#३१

Correct! Wrong!

#३२

Correct! Wrong!

#३३

Correct! Wrong!

#३४

Correct! Wrong!

#३५

Correct! Wrong!

#३६

Correct! Wrong!

#३७

Correct! Wrong!

#३८

Correct! Wrong!

#३९

Correct! Wrong!

#४०

Correct! Wrong!

#४१

Correct! Wrong!

#४२

Correct! Wrong!

#४३

Correct! Wrong!

#४४

Correct! Wrong!

#४५

Correct! Wrong!

#४६

Correct! Wrong!

आपण यांना ओळखता का?
किती मासे बरोबर ओळखले?
आपण यांना ओळखता का?